Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Калининградская областная таможня

19 августа 2019 15:58, изменено 19 августа 2019 16:26

Usługa publiczna

Usługa publiczna doradcza w zakresie stosowania międzynarodowych traktatów i aktów prawnych w dziedzinie regulacji celnych i innych kwestii wchodzących w zakres kompetencji organów celnych świadczona jest przez upoważnionych pracowników działu prawnego urzędu celnego w obwodzie kaliningradzkim w pomieszczeniu urzędu celnego w obwodzie kaliningradzkim, znajdującym się pod adresem: m. Kaliningrad, ul. Artylerijskaja, 26, budynek 1, gabinet 118.

Poczta elektroniczna urzędu celnego w obwodzie kaliningradzkim:

svc-ved@ca.customs.ru., adres pocztowy: 236016, m. Kaliningrad, ul. Artylierijska, 26, budynek 1

Całodobowa infolinia: (8-4012) 609-244.

Dział prawny: 609-356.

Harmonogram konsultacji w sprawie świadczenia usługi publicznej:

Poniedziałek

Wtorek

Środa
Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

08.00 - 15.30

14.00 - 20.00

14.00 - 16.30

14.00 - 20.00

08.00 - 15.30

Dzień wolny

Dzień wolny

Przerwa obiadowa od godz.12.15 do godz. 13.00

Konsultacje się udziela w formie ustnej i pisemnej.

Telefonicznie konsultacje nie są dostępne.

W celu uzyskania konsultacji należy mieć:

- dokument tożsamości;

- dokument potwierdzający upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej.

Usługę świadczą konsultanci z działu prawnego:

- Allikas Jekaterina Iwanowna, zastępca kierownika działu prawnego;

- Wawilow Witalij Rudolfowicz, główny państwowy inspektor celny;

- Walużenicz Tatiana Walerjewna, główny państwowy inspektor celny;

- Kondrackaja Julia Gennadjewna, główny państwowy inspektor celny;

- Frolowa Natalia Wladimirowna, główny państwowy inspektor celny;

- Szpakowa Natalia Eduardowna, główny państwowy inspektor celny.

PRZYKŁAD

Naczelnik

urzędu celnego w

obwodzie kaliningradzkim

Abrosimow S.W.

ul. Artylerijskaja, 26, budynek 1,

m. Kaliningrad, Rosja, 236016

(Imię i nazwisko)__________________

(Adres pocztowy)__________________

Wniosek

o udzielenie pisemnej konsultacji

Prosze o udzelenie pisemnej konsultacji w następujących kwestiach:

(kwestii, w przypadku których konieczna jest konsultacja)

Te informacje proszę przekazać mi zgodnie z art. 359 kodeksu celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i przepisami administracyjnymi Federalnej Służby Celnej dotyczące udzelenia usługi pubicznej w zakresie informowania o aktach prawa celnego Unii Celnej, ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w sprawie ceł i innych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej w zakresie ceł i konsultacji w sprawie ceł i inne kwestie wchodzące w zakres kompetencji organów celnych, zatwierdzone na mocy zarządzenia Federalnej Służby Celnej Rosji z dnia 09.06.2012 №1128.

Dodatek: 1.________________________________________________

2.________________________________________________

(lista dokumentów załączonych do wniosku, jeśli istnieją)

________________

(data)

___________________________________________________________

podpis osoby (jeżeli osoba prawna zwraca się z wnioskiem, wniosek musi

zostać wysłany w imieniu pierwszej osoby upoważnionej zgodnie z ustawodawstwem cywilnym Federacji Rosyjskiej

do reprezentowania interesów określonej organizacji)

 

WYMOGI

do pisemnego (elektronicznego)

wniosku o udzielenie konsultacji

Usługa publiczna doradcza w zakresie stosowania międzynarodowych traktatów i aktów prawnych w dziedzinie regulacji celnych i innych kwestii wchodzących w zakres kompetencji organów celnych odbywa się zgodnie z art. 359 kodeksu celnego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, art. 264 ustawy federalnej z dnia 03.08.2018 № 289-FZ "O przepisach celnych w Federacji Rosyjskiej i zmianach niektórych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej", rozkazem Federalnej Służby Celnej Rosji z dnia 9 czerwca 2012 r. № 1128 " O zatwierdzeniu Regulaminu administracyjnego Federalnej Służby Celnej dotyczące usług publicznych w zakresie informowania o aktach prawa celnego Unii Celnej, ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w sprawach celnych i innych aktach prawnych Federacji Rosyjskiej w zakresie spraw celnych i doradztwa w sprawach celnych i innych kwestie wchodzące w zakres kompetencji organów celnych" (dalej - Regulamin administracyjny).

Zgodnie z pkt 76 Regulaminu administracyjnego pisemny wniosek o konsultację powinien zawierać następujące informacje:

- nazwa organu celnego, do którego zwraca się osoba;

- nazwa osoby prawnej lub nazwisko, imię, imię ojca osoby fizycznej, którzy chcą uzyskać konsultację, z podaniem pełnego adresu pocztowego takiej osoby;

- prośbę o konsultacę i treść pytań, w których dana osoba potrzebuje konsultacji, w związku z art. 359 kodeksu celnego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i / lub z Regulaminem administracyjnym (a mianowicie zawierać odniesienie na rozkaz Federalnej Służby Celnej Rosji od 09.06.2012 № 1128);

- podpis osoby (w przypadku, gdy osoba prawna wystąpi z wnioskiem, wniosek powinien zostać wysłany w imieniu pierwszej osoby upoważnionej zgodnie z ustawodawstwem cywilnym Federacji Rosyjskiej do reprezentowania interesów tej organizacji).

Wniosek, przesłany pocztą elektroniczną, poe wymogów, określonych w pkt 76 Regulaminu administracyjnego (z wyjątkiem wymogu, dotyczącego podpisu osoby).

W pisemnym (elektronicznym) wniosku, skierowanym do urzędu celnego obwodu kaliningradzkiego podaje się następujący adres pocztowy: 236016, m. Kaliningrad, ul. Artylierijska, 26, budynek 1.
Pisemny (elektroniczny) wniosek składa się na nazwisko kierownika urządu celnego obwódu kaliningradzkiego pułkownika Straży Granicznej Abrosimowa Siergieja Wiktorowicza.

Jeżeli pisemny (elektroniczny) wniosek nie jest dotyczący wymogów określonych w pkt 76 Regulamina administracyjnego, konsultacje nie jest dostępna.

Lista dokumentów

do przedstawienia przez odbiorców usługi publicznej

W celu uzyskania usługi publicznej doradczej w zakresie stosowania międzynarodowych traktatów i aktów prawnych w dziedzinie regulacji celnych i innych kwestii wchodzących w zakres kompetencji organów celnych, w formie ustnej lub pisemnej, należy mieć ze sobą:

- dokument tożsamości;

- dokument potwierdzający upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej (w przypadku ubiegania się o usługę publicznej przedstawiciela osoby prawnej).

W celu uzyskania usługi publicznej doradczej w zakresie stosowania międzynarodowych traktatów i aktów prawnych w dziedzinie regulacji celnych i innych kwestii wchodzących w zakres kompetencji organów celnych, w formie ustnej lub pisemnej, osoba musi wysłać na adres organu celnego pisemny (elektroniczny) wniosek o udzielenie konsultacji, zgodnie z pkt 76 i 80 Regulaminu administracyjnego .

Usługa publiczna doradcza w zakresie stosowania międzynarodowych traktatów i aktów prawnych w dziedzinie rozprorządzenia celnego i innych kwestii wchodzących w zakres kompetencji organów celnych

nie jest dostępna:

- w kwestiach, które nie wchodzą w zakres kompetencji organów celnych;

- w sprawie zapytań o przyczyny i podstawy podjętej decyzji lub o podjęte działania, lub o przyczynach niepodejmowania decyzji lub niepodejmowania realizacji działania;

- w sprawie skarg osób na decyzje, działania (zaniechania) organów celnych lub ich urzędników, nawet jeśli wnioski osób nie ma takiej nazwy, ale w swej treści odnoszą się do skargi;

- w sprawie skarg osób na przepisy o wykroczeniach administracyjnych w dziedzinie ceł, nawet jeśli wnioski osób nie ma takiej nazwy, ale w swej treści odnoszą się do skargi, w stopniu rownym w kwestiach obecności lub neobecności podstaw do wszczęcia konkretnej sprawy administracyjnej, w celu pociągnięcia do odpowiedzialności, w sprawie legalności stosowania środków bezpieczeństwa w sprawie, pytania dotyczące konkretnych okoliczności przestępstw i tym podobne, a także kwalifikacji przestępstw administracyjnych, warunki powstania odpowiedzialności administracyjnej;

- w sprawie wniosków o potwierdzenie lub o wydanie decyzji w sprawie określenia kodu produktu w towarowej nomenklaturze zagranicznej działalności gospodarczej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, a także o kraju pochodzenia towarów;

- w sprawie wniosków o potwierdzenie lub określenie wartości celnej;

- w sprawie wniosków o obliczenie kwoty płatności celnej w odniesieniu do konkretnych towarów;

- na pisemny wniosek osoby o wypełnienie zgłoszenia celnego i innych dokumentów, które należy przedłożyć organom celnym zgodnie z prawem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Оценить