Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Калининградская областная таможня

19 августа 2019 17:18, изменено 19 августа 2019 17:19

Normy prawa celnego

Procedura przemieszczania towarów na własny użytek przez granicę celną Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dla osób fizycznych

Obecnie Federacja Rosyjska jest częścią Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Poniższe pojęcia są określone przez prawo Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Towary - wszelkie ruchomości przemieszczane przez granicę celną, w tym nośniki informacji, waluty państw które wchodzą w skład Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, papiery wartościowe i (lub) wartość waluty czeki podróżne itd.

 Towary do użytku osobistego - towary przeznaczone do celów prywatnych, rodzinnych, domowych i innych, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, potrzeb fizycznych, przewożone przez granicę celną w bagażu towarzyszącym lub jako bagaż bez nadzoru lub inną drogą.

Niepodzielny towar do użytku osobistego - towar do użytku osobistego o wadze ponad 35 kilogramów, składający się z jednej jednostki lub jednego kompletu towaru, w tym przewożone w stanie rozmontowanym, niezmontowanym, niekompletnym lub niedokończonym, pod warunkiem że produkt ma podstawową właściwość złożonego, kompletnego lub ukończonego produktu.

Bagaż towarzyszący - towar do użytku osobistego, w tym bagaż podręczny, przewożony bezpośrednio przez osobę przekraczającą granicę celną.

Bagaż bez nadzoru - towar do użytku osobistego, należące do osoby fizycznej, wysłane lub przekazane przewoźnikowi w ramach międzynarodowej umowy transportowej (ekspedycja transportowa) na przewóz przez granicę celną w związku z wjazdem tej osoby na terytorium Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej lub jego wyjazdem z obszaru celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Środek transportu do użytku osobistego – samochód, motocykl, przyczepy, skutery wodne lub statek powietrzny wraz z częściami zamiennymi do nich i zwykłymi akcesoriami i wyposażeniem, paliwem i środkami smarnymi zawartymi w zwykłych zbiornikach oraz paliwem posiadanym lub posiadanym przez osobę fizyczną przewożącą te środki przez granicę celną wyłącznie w celach osobistych, a nie do przewozu osób za opłatą, przemysłowego lub handlowego przewozu towarów za opłatą lub za darmo.

Przy przekraczaniu granicy celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej należy narażać zgłoszenia celnego (należy sporządzić pasażerskę deklarację celnę – formularz pasażerskiej deklaracje celne znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Federalnej Służby Celnej Rosji (http://www.customs.ru) w sekcji "Dla osób fizycznych") (art. 260 pkt 1 kodeksu celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej):

 • środki transportu do użytku osobistego z wyjątkiem środków transportu do użytku osobistego, zarejestrowanych na terytorium państw, wchodzących w skład Euroazjatyckiej unii gospodarczej, które są czasowo wywożone z obszaru celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i przywożone z powrotem na ten terytorium;
 • towary importowane, celna wartość których przekracza równowartość 500 EUR i (lub) waga łączna których przekracza 25 kg;
 • przywożona i wywożona gotówka (banknoty, bilety skarbowe, monety, za wyjątkiem monet z metali szlachetnych) i / lub czeki podróżne na łączną kwotę przekraczającą równowartość 10 000 USD;
 • przywożone i wywożone instrumenty finansowe (weksle, czeki bankowe, papiery wartościowe);
 • metale szlachetne: czasowo przywożone, wywożone (za wyjątkiem czasowo wywiezione biżuterii);
 • kamienie szlachetne: czasowo przywożone i wywożone szmaragdy, rubiny, szafiry, aleksandryty, naturalne perły w surowej (naturalnej) i przetworzonej postaci, unikatowe bursztynowe formacje;
 • wartości kulturowe;
 • nagrody państwowe Federacji Rosyjskiej, który są przeznaczony do wywozu;
 • zwierzęta i rośliny zagrożone wyginięciem, ich części, a także produkty z nich pochodzące;
 • broń i amunicja;
 • napoje alkoholowe w ilości przekraczającej 3 litry, ktory są przeznaczony do importu;
 • środki odurzające i substancje psychotropowe w postaci leków z powodów medycznych, jeżeli istnieją odpowiednie dokumenty;
 • urządzenia radiowo-elektroniczne i (lub) urządzenia wysokiej częstotliwości do użytku cywilnego, w tym wbudowane lub włączone do innych towarów;
 • środki techniczne, mające funkcje szyfrowania;
 • towary do osobistego użytku, otrzymane jako spadki, z zastrzeżeniem udokumentowania faktu odziedziczenia takich towarów;
 • towary do osobistego użytku, przywożone w bagażu towarzyszącym, jeżeli osoba przewożąca te towary ma bagaż bez nadzoru;
 • inne towary określone przez prawo Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

UWAGA! Osoba fizyczna ma prawo do pisemnego zgłoszenia towarów, które nie są przedmiotem zgłoszenia celnego na piśmie (pkt 10 części 260 kodeksu celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej).

Zgłaszającym towary przewożone przez granicę celną może być osoba państwa, które są w składzie Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej lub osoba zagraniczna.

Zgłoszenie celne towarów do osobistego użytku osoby fizycznej, który nie ukończył 16 lat, jest dokonywane przez osobę, która jest jego przewodnikom (to może być jeden z rodziców, przybrany rodzic, opiekun lub kurator tej osoby, w w przypadku zorganizowanogo wyjeźda (wjazda) grupy osób niepełnoletnich - przywódca grupy.

Niezłożenie deklaracji celnej w stosunku do wyżej wymienionych towarów jest traktowana jako oświadczenie, że dana osoba nie ma towarów podlegających zgłoszeniu celnemu. Wykrywanie towarów podlegających zgłoszeniu celnemu podczas selektywnej kontroli celnej pociąga za sobą pociągnięcie tej osoby do odpowiedzialności zgodnie z ustawodawstwem państwa, które jest częścią Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Wskazanie w pasażerskiej deklaracji celnej niedokładnej informacji pociąga za sobą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem państwa, które jest częścią Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Złożenie zgłoszenia celnego organ celny musi odbywać się wraz ze złożeniem dokumentów potwierdzających zgłaszane w niej informacje (pkt 1 art. 261 kodeksu celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej).

Do takich dokumentów należą:

 • dokumenty tożsamości (w tym osoby nieletniej);
 • dokumenty potwierdzające przyjęcie, opiekę lub kuratelę nad osobą nieletnią;
 • dokumenty potwierdzające wartość zadeklarowanych towarów do osobistego użytku;
 • dokumenty transportowe (przewozowe);
 • dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń do zapłaty należności celnych, w tym potwierdzające czasowyprzywóz (wywóz) osobą fizyczną towarów do użytku osobistego, a także potwierdzające uznanie osoby fizycznej za uchodźcę, zmuczenego migranta lub za osobą, która przeprowadza się do stałego miejsca zamieszkania.
 • dokumenty potwierdzające zgodność z ograniczeniami, z wyjątkiem pozataryfowych i technicznych środków regulacyjnych;
 • dokumenty zawierające informacje, które pozwalają zidentyfikować środek transportu do użytku osobistego;
 • dokumenty potwierdzające prawo własności, użytkowania i (lub) dysponowania środku transportu do użytku osobistego;
 • inne dokumenty i informacje, podawanie których przewidziane zgodnie z prawem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Towary do użytku osobistego mogą być importowane na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z wyłączeniem płatności celnych (Dodatki №1, №3 i №4 do Decyzji Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z 20 grudnia 2017 r. № 107 "W niektórych sprawach dotyczących towarów do osobistego użytku"):

 • wartość celna których nie przekracza 10000 euro, i (lub) całkowita waga których nie przekracza 50 kg (przy wwozie drogą lotniczą) i 500 euro w przeliczeniu i (lub) łączna waga których nie przekracza 25 kg (przy wwozie innymi środkami transportu);
 • napoje alkoholowe i piwo nie więcej niż 3 litry na osobę w wieku powyżej 18 lat;
 • tytoń i wyroby tytoniowe: 200 papierosów lub 50 cygar (cygaretek) lub 250 gramów tytoniu lub te produkty w przedziale wagowym nieprzekraczającym 250 gramów na osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat;
 • używane towary przywożone przez uchodźców, migrantów (łącznie zmuczonych), a także jeden samochód i jedna przyczepa należąca do tych osób;
 • towary odziedziczone, a także jeden samochód i jedna przyczepa, pod warunkiem dokumentalnego potwierdzenia faktu otrzymania tych towarów, samochodu i przyczepy w dziedzictwo;
 • importowane przez pracowników dyplomatycznych, pracowników personelu administracyjnego i technicznego misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego ich krewnych;
 • towary do użytku osobistego (za wyjątkiem środków transpoportu do użytku osobistego i nadwozia środków transportu do użytku osobistego) przywożone nie częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym w okresie pracy pracownika misji dyplomatycznej państwa należącego do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (z zastrzeżeniem dokumentów dowodowych);
 • towary do użytku osobistego(za wyjątkiem środków transpoportu do użytku osobistego i nadwozia środków transportu do użytku osobistego) przywożone w związku z zakończeniem pracy pracownika w zagranicznej instytucji misji dyplomatycznej państwa należącego do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, łącznie przesunięcie do pracy w innym państwie lub terminowe rozwiązywanie (pod warunkiem udokumentowania);
 • przywożone przez osoby fizyczne, które są wysyłane do pracy w kraju obcym przez organy państwowe, okres pobytu poza obszarem celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wynosił co najmniej 11 miesięcy (pod warunkiem udokumentowania);
 • przywożone przez osoby fizyczne, czasowo mieszkające za granicą co najmniej 1 rok (z zastrzeżeniem dokumentów potwierdzających), wartość celna których nie przekracza równowartości 5.000 euro;
 • przywożone z powrotem na obszar celny Euroazjatyckiej unii gospodarczej, w stanie niezmienionym, pod warunkiem potwierdzenia ich wywozu z terytorium Euroazjatyckiej unii gospodarczej;
 • wartości kulturowe, pod warunkiem że są one sklasyfikowane jako takie zgodnie z ustawodawstwem krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;
 • urny z prochami (popiołem), trumny z ciałami (pozostałościami) zmarłych;
 • czasowo przywożone do osobistego użytku przez osoby fizyczne z państw, które są częścią Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, zarejestrowane na terytorium obcego państwa na okres nie przekraczający 1 roku, pod warunkiem zapłaty należności celnych i podatków;
 • czasowo przywożone przez osoby zagraniczne środki transportowe do użytku osobistego, zarejestrowane na terytorium obcego państwa, na czas ich czasowego pobytu na terytorium Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, ale nieprzekraczające 1 roku;
 • przywożone przez osoby zagraniczne używane środki transportowe do użytku osobistego na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej:

- odzież, obuwie, nakrycia głowy, parasole, biżuteria, przedmioty osobistej higieny, inne przedmioty osobistego charakteru w ilości potrzebnej do użytkowania w okresie pobytu na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;

- przenośny sprzęt fonograficzny, sprzęt do nagrywania wideo, sprzęt fotograficzny, w ilości nie większej niż 1 jednostka każdego produktu, nośniki wideo, nośniki zapisu dźwięku w ilości niezbędnej do wykorzystania podczas pobytu na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;

- telefony komórkowe, smartfony i podobne urządzenia komunikacyjne w ilości nie większej niż 2 jednostki;

- przenośne komputery osobiste, tablety, konsole do gier w ilości nie większej niż 1 jednostka każdego produktu w ilości niezbędnej do użycia podczas pobytu na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;

- przenośne instrumenty muzyczne w ilości niezbędnej do użycia podczas pobytu na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;

- wartości kulturowe (po potwierdzeniu odniesienia do nich zgodnie z prawem państwa, wchodzącego w skład Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej) w ilości niezbędnej do wykorzystania podczas pobytu na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;

- wózki dziecięce, foteliki dziecięce, przymocowane do siedzeń samochodów w ilości niezbędnej do użycia podczas pobytu na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;

- wózki dla osób niepełnosprawnych w ilości niezbędnej do użycia podczas pobytu na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;

- sprzęt i akcesoria do sportu, turystyki i polowań, balony w ilości niezbędnej do użycia podczas pobytu na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;

- zwierzęta domowe, łącznie używane do polowań, sportu, turystyki, w ilości niezbędnej do wykorzystania podczas pobytu na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;

- przenośne dializatory, inne podobne urządzenia medyczne i materiały eksploatacyjne dla nich w ilości niezbędnej do użycia podczas pobytu na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

 

Przy wwozie towarów do użytku osobistego przez osoby fizyczne na obszar celny Euroazjatyckiej unii gospodarczej stosuje się następujące stawki należności celnych i podatków (Załącznik № 2 do Decyzji Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z 20 grudnia 2017 r. № 107 "O niektórych zagadnieniach związanych z towarami do użytku osobistego"):

 

 • jednolita stawka 30% od wartości celnej towaru, ale nie mniej niż 4 euro za 1 kg wagi, w części przekroczenia wartości normy 10000 euro, w przeliczeniu i (lub) normy wagowej 50 kg - w przypadku przywozu towarów do użytku osobistego, wartość celna przekracza równowartości 10000 euro i (lub) waga których przekracza 50 kg (przy wwozie towarów drogą lotniczą);
 • jednolita stawka 30% od wartości celnej towaru, ale nie mniej niż 4 euro za 1 kg wagi, w części przekroczenia wartości normy 500 euro w przeliczeniu i (lub) normy wagowej 25 kg - w przypadku przywozu towarów do użytku osobistego, wartość celna przekracza równowartości 500 euro i (lub) waga których przekracza 25 kg (przy wwozie towarów innymi środkami transportu);
 • jednolita stawka 22 euro za 1 litr - w przypadku wwozu alkoholu etylowego w ilości do 5 litrów;
 • jednolita stawka 10 euro za 1 litr w części przekroczenia normy ilościowej 3 litry w przypadku wwozu alkoholu etylowego w ilości od 3 do 5 litrów włącznie;
 • jednolita stawka 30% od wartości celnej towaru, ale nie mniej niż 4 euro za 1 kg wagi, w części przekroczenia wartości normy 5000 euro w przeliczeniu - w przypadku wwozu towarów przez osobe fizyczne, czasowo mieszkające za granicą co najmniej 1 rok (z zastrzeżeniem dokumentów potwierdzających), wartość celna których nie przekracza równowartości 5.000 euro.

 

Towary do użytku osobistego i środki transportu (a także paliwo znajdujące się w zwykłych zbiornikach środku transportu) do użytku osobistego, wywiezione przez osoby fizyczne z obszaru celnego Euroazjatyckiej unii gospodarczej, nie wymagają opłat celnych, podatków według jednolitych stawek i całkowitej opłaty celnej.

 

 

UWAGA! W przypadku klasyfikacji towarów przewożonych przez osoby fizyczne przez granicę celną jako towarów nie do użytku osobistego, operacje celne w odniesieniu do takich towarów (łącznie zgłoszenie celne) są dokonywane zgodnie z prawem, które jest przewidziane dla uczestników zagranicznej działalności gospodarczej. Przyporządkowanie towarów przewożonych osobą fizyczną przez  granicę celną, do osobistego użytku, są przeprowadzane przez organ celny na podstawie (pkt 4 art. 256 kodeksu celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej):

 

- oświadczenia osoby fizycznej o przewożonych towarach (ustnie lub na piśmie, za pomocą pasażerskiej deklaracji celnej);

- rodzaju i ilości towarów;

- częstotliwośći przekraczania osoby i (lub) przepływu towarów przez granicę celną.

 

Do towarów, które nie są produktami do użytku osobistego, należą (załącznik №6 do uchwały Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej od 20 grudnia 2017r. # 107 "O poszczególnych zagadnieniach związanych z towarami do użytku osobistego":

 1. Ikra ryb jesiotrowatych, w ilości ponad 250 gr.

2.ryby, skorupiaki (na żywo,schłodzone, zamrożone) w ilości ponad 5 kg.

3.alkohol etylowy, napoje alkoholowe i piwo o łącznej pojemności ponad 5 l,przenoszone przez osobę w wieku powyzej 18 lat.

4.alkohol etylowy, napoje alkoholowe i piwo o łącznej pojemności ponad 5 l,przenoszone przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

5.tytoń i wyroby tytoniowe w ilości ponad 200 papierosów lub 50 cygar(cygaretki), lub 250 g tytoniu, lub określonych produktów w ofercie wadze ponad 250 gram, przenoszone przez osobę w wieku powyżej 18 lat.

6.tytoń i wyroby tytoniowe,przenoszone przez osobę w wieku powyżej 18 lat.

7.wywiezione z obszaru celnego unii euroazjatyckiej unii gospodarczej towary, w odniesieniu do których przepisy państwa członkowskiego euroazjatyckiej unii gospodarczej program cła wywozowe (za wyjątkiem paliwa, znajdującego się w zwykłych zbiornikach pojazdu dla osobistego użytku, w ilości nie większej niż 10 l w osobnym pojemniku).

8.naturalne diamenty (za wyjątkiem diamentów, o wartości nie więcej niż 75 tys. Dolarów usa, wywiezione z obszaru celnego unii euroazjatyckiej unii gospodarczej).

9.pojazdy, które nie są uwzględnione w wykazie wybranych auto - i pojazdach mechanicznych i przyczep do auto - i pojazdow mechanicznych , będących pojazdami do użytku osobistego,zatwierdzony decyzją kolegium euroazjatyckiej komisji gospodarczej z dnia 30 czerwca 2017 r. № 74.

10.silniki spalinowe (za wyjątkiem zaburtowych silników łodzi).

11.kotły centralnego ogrzewania,klasyfikowane w podpozycji 8403 10 Klasyfikacji towarów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

12.samochody, maszyny, urządzenia, które zostały sklasyfikowane w pozycjach 8486-8430,8433-8442,844400-849 0000000,8453-8464,8465,8465,8466,8468,8474-8480,8486,8514,8530,853400,8535,8545,8548,9024,9027,9030,9031 Klasyfikacji towarów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (za wyjątkiem kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych,  piły tarczowej).

 1. Solarium do opalania.

14.sprzęt medyczny (za wyjątkiem niezbędnej do korzystania z powodów medycznych).

15.meble lekarskie,chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne (za wyjątkiem niezbędnych do korzystania z powodów medycznych łóżek szpitalnych z mechanicznymi urządzeniami).

16.otele fryzjerskie i podobne fotele, ich części.

17.aparatura i sprzęt do studio fotograficznej, które zostały sklasyfikowane w pozycji 9010 Klasyfikacji towarów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

18.przyrządy, aparatura i modele, przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych,które zostały sklasyfikowane w pozycji 9023 00 Klasyfikacji towarów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

 1. Gry uruchamiane monetami,banknotami,kartami bankowymi, żetonami lub innymi środkami płatności.

20.towary, w odniesieniu do których stosuje się środki kontroli eksportu, w przypadkach i  na zasadach określonych, zgodnie z ustawodawstwem państwa, należącego do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Uwaga! Za naruszenie przepisów celnych osoby ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

W przypadku braku porozumienia z działaniami funkcjonariusza celnego osoba ma prawo odwołać się od ich zgodnie z prawem państwa członkowskiego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Оценить